IGCSE Subject Toppers - March 2017
Subject Name of the Students Marks
English ABHISHEK NAIR 86
Mathematics SUDEV NAMBUTHIRI 92
Biology RADHAKRISHNAN VISHAL 93
Chemistry SHUBHAM SHIVNE 95
Physics SHUBHAM SHIVNE 95
ICT AKSHAT KOLEKAR, TANAY KAVADKAR 82